Privacy- en cookieverklaring

1 januari 2020

 

1. Inleiding

Dit is de website van Uitgeverij Hartklopper, handelsnaam van V.O.F. Blote Kunst, Jelmersmeer 11, 8448 RR Heerenveen, verder te noemen 'Hartklopper'. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en tevens verwerker van alle via deze website verkregen en te verwerken persoonsgegevens van bezoekers. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking door Hartklopper van alle persoonsgegevens van bezoekers van haar website. Deze privacy- en cookieverklaring kan altijd worden gewijzigd, o.a. bij aanpassing of wijziging van onze website. U wordt daarom geadviseerd dit document regelmatig te raadplegen op de website.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons nooit verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens helaas noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Zonder invoer van de noodzakelijke gegevens kunnen wij de desbetreffende diensten niet verlenen.

 

3. Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Hartklopper kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van onze website. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij uw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van ons gebruikmaakt. Ook worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten op een van onze websites bestelt, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten. Onze servers leggen bovendien automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites. Wij verzamelen en verwerken via de door ons geëxploiteerde website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

a. voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden en te leveren;

b. als het gaat om een bestelling, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op onze website gepubliceerd en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;

c. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites of om, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers;

d. om u gericht aanbiedingen te doen, een nieuwsbrief of advertenties te tonen of een servicebericht of andere elektronische boodschap te sturen, bijvoorbeeld over een nieuwe publicatie waarvan op basis van de door ons verwerkte gegevens wordt vermoed dat het uw interesse heeft. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van dit soort berichten middels ons contactformulier of door een e-mail te sturen aan info@uitgeverij-hartklopper.nl met een duidelijke vermelding;

e. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang van een doelmatige bedrijfsvoering in relatie tot de beperkte impact die deze verwerking heeft voor u als betrokkene. Voor het overige gebruiken wij persoonlijke gegevens uitsluitend wanneer daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.

f. om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking zoals genoemd onder a. en b. is de noodzaak voor uitvoering van overeenkomst. De rechtsgrond voor c. is uw toestemming, want u verstrekt in dat geval vrijwillig uw gegevens aan ons. Uw toestemming voor deze verwerking kunt u te allen tijde intrekken. De rechtsgrond voor d., e. en f. is noodzaak voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang van een doelmatige bedrijfsvoering in relatie tot de beperkte impact die deze verwerking heeft voor u als betrokkene. Voor het overige gebruiken wij persoonlijke gegevens uitsluitend wanneer daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.

 

4. Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen aan derden verstrekt worden in de volgende gevallen, waarbij deze derden de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken:

a. Hartklopper kan de verkregen persoonsgegevens aan derden doorgeven voor zover dit met het oog op de hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst;

b. wanneer een derde partij ten behoeve van ons persoonsgegevens verwerkt - bijvoorbeeld een website- en/of e-mailprovider - in welk geval deze derde is onderworpen aan beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen, in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring en van toepassing zijnde wetgeving;

c. bepaalde geanonimiseerde gegevens, zoals het aantal bezoekers van de website of het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde aanbieding hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kan een individuele gebruiker niet worden geïdentificeerd;

d. op grond van een wettelijke verplichting aan de overheid of gerechtelijke instanties;

De volgende persoonsgegevens kunnen online worden gepubliceerd, in het kader van reviews, commentaar e.d.:

a. Naam.

U kunt er voor kiezen uw persoonsgegevens te anonimiseren op het moment dat u een schriftelijke online bijdrage doet. Achteraf anonimiseren is helaas niet mogelijk. U moet ervan uitgaan dat eventueel online gepubliceerde persoonsgegevens worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door buiten de EU.

 

5. Beveiliging

Hartklopper heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen met het doel een beveiligingsniveau te realiseren dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing van, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Hartklopper maakt op haar website gebruik van een versleutelde verbinding en uw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Met eventuele derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben wij duidelijk afspraken gemaakt over de behandeling en de beveiliging van persoonsgegevens. Echter, met het oog op de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het internet en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën, kan Hartklopper nooit garanderen dat het dataverkeer tussen betrokkene en onze servers niet door derden wordt beïnvloed. Hartklopper sluit aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat persoonlijke gegevens openbaar worden door of vanwege fouten in het elektronisch verkeer of door niet toegestaan of illegaal optreden van derden volledig uit.

 

6. Bewaartermijn

Uitgangspunt is dat (identificeerbare) persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking, met een maximum van 7 jaar. Hartklopper houdt zich daarbij uiteraard aan de wettelijke eisen en volgt daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen zoals gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor betrokkene betekent dit dat wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan, wij deze na afloop van de overeenkomst uw contactgegevens gedurende een redelijke termijn zullen bewaren. Wij doen dit voor het geval u in de nabije toekomst weer van onze diensten gebruik wenst te maken en voor de mogelijkheid contact met u op te kunnen nemen over onze diensten, tenzij u expliciet hebt aangegeven dat u dit niet op prijs stelt.

 

7. Rechten van betrokkene terzake de gegevensverwerking

Wanneer wij persoonsgegevens van u (als betrokkene) verwerken, heeft u de volgende rechten jegens ons als verwerkingsverantwoordelijke:

a. Recht op inzage: het recht om uw persoonsgegevens in te zien;

b. Recht op rectificatie: het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen;

c. Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken, uiteraard voor zover niet noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst;

d. Recht op vergetelheid: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, binnen de grenzen van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren;

e. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Anders dan het doen van gerichte aanbiedingen in het kader van marketing doet Hartklopper niet aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering;

f. Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen;

g. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor zover die door ons gebaseerd is op de behartiging van een gerechtvaardigd belang;

h. Recht om verleende toestemming altijd te kunnen intrekken in geval van een verwerking op basis van toestemming.

Voor zover van toepassing kunt u als geregistreerde gebruiker uw persoonlijke gegevens zelf aanpassen in uw persoonlijke profielpagina, indien Hartklopper profielen van betrokkenen zal gaan bijhouden. Mocht u vragen of verzoeken hebben omtrent uw privacy in relatie tot ons, die niet op die manier kunnen worden opgelost, dan kunt u ons altijd schriftelijk benaderen. U stuurt dan een email, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (maak daarbij gegevens als een BSN-nummer en/of pasfoto onherkenbaar om mogelijk misbruik te voorkomen!) aan info@uitgeverij-hartklopper.nl  of een brief naar Uitgeverij Hartklopper, afdeling Privacy, Jelmersmeer 11, 8448 RR Heerenveen. U ontvangt binnen een redelijke termijn antwoord.

Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook altijd nog het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) op het moment dat u vindt dat wij onrechtmatig gegevens van u verwerken Wij stellen het op prijs als u, voordat u die stap zet, eerst contact met ons opneemt om te zien of we uw klacht in onderling overleg kunnen oplossen.

 

8. Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen en geen virussen etc. op uw computer installeren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser (of via uw profielpagina als deze mogelijkheid wordt geboden), maar dit kan het gebruikmaken van onze website voor u negatief beïnvloeden.

Aan de hand van cookies kan onze website u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt geplaatst of om de voorkeuren vast te leggen die u hebt ingesteld voor een bepaald product of webpagina. Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Wel kan het gebruik van zogenaamde adwords cookies noodzakelijk zijn voor de verwerking van bestellingen op onze website. Uitschakelen hiervan kan voor u betekenen dat deze functie niet meer beschikbaar is.

Uitsluitend met uw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij krijgen van uw bezoek aan andere websites waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw bij ons bekende naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar wordt alleen gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analyticsdienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om hierover rapportages te krijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren en of u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het “help”-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

Als op onze website buttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en linkdin, dan bevatten die buttons stukjes code die van de betreffende sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale media om te lezen wat zij doen met de (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerken en wees er alert op dat hun privacyverklaring regelmatig kan worden aangepast.

 

9. Hartklopper en websites van derden

Als u via een link op een website van Hartklopper op een andere website terechtkomt,dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacyverklaring te lezen van de websites die u bezoekt.