Algemene Voorwaarden/Terms and Conditions

 

Artikel 1: Definities: (Definitions)

 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u, de consument, gebruik kunt maken van het herroepingsrecht;

 

Time for consideration: the period within you can use the right of withdrawel;

 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ons, de ondernemer;

 

Consumer: de private person not acting on behalf of a profession or company and who is contracting us, the webshopowner(s), at a distance;

 

3. Dag: een kalenderdag;

 

A day: a Calenderday

 

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot meerdere/een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

Longtermcontract: a contract at distance concerning more products or services of which obligations of buying and delivery are spread over a longer period;

 

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Durable Data carrier: every device that makes able that consumer or webshopowner(s) can store information that is adressed to him or her personally in a way that it can be consulted without risks of being changed;

 

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Right of withdrawel: de possibility fot the consumer to cancel the contract with the webshopowner(s) within the time of consinderation;

 

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die in dezen bedrijfsmatig producten en/of diensten op afstand aan consumenten of andere bedrijven aanbiedt;

 

Entrepreneur: de private or legal person who offers products and/or services on this webshop to customers at a distanse ;

 

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Contract at distance: a contract for which the entrepreneur uses an organized system existing of one or more techniques for communication at distance for sales at distance of products and/or services, including making the contract  itself;

 

9. Techniek voor communicatie op afstand:  middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de ondernemer en consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Technique for communicatioon at distance: a system dat can be used for contracting without the enterepreneur and the consumer come togheter in the same room at the same time;

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer/Identity of the entrepreneur

 

Naam: V.O.F. Blote Kunst/Name: V.O.F. Blote Kunst

 

Handelsnaam: uitgeverij-hartklopper.nl

 

Vestigingsadres: Jelmersmeer 11, 8448 RR Heerenveen (alleen kantoor)/ official address (office only)

 

bereikbaarheid: email:  info@uitgeverij-hartklopper.nl (contact us by email: email address:)

 

Kvknummer:66364795 (Number of Chamber of Commerce, office Leeuwarden, The Netherlands)

 

BTW-identificatienummer: (NL) 856515024B01 (Dutch VAT number)

 

De ondernemer is niet onderworpen aan een vergunningenstelsel of een toezichthoudende autoriteit, behalve voor wat betreft de Wet op de vaste boekenprijs (Commissariaat voor de Media)

 

The activities of the entrepreneur are not subjected to any licensing or legal control by caretaking authorities, except concerning the regulation of the bookprices (Commissariaat voor de Media)

 

Artikel 3: Toepasselijkheid /Applicability

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

This terms and conditions are applicable on every offer of the entrepreneur and on every contract at distance between entrepreneur and consumer.

 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden via elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld. De algemene voorwaarden liggen voorts ten aller tijde bij de ondernemer ter inzage. Indien de algemene voorwaarden niet op afstand zijn in te zien, dan worden dezen op verzoek per email toegezonden. Geen overeenkomst op afstand wordt gesloten zonder dat de consument via electronische weg kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden van ondernemer en de consument die elektronisch heeft kunnen vastleggen danwel heeft kunnen afdrukken.

 

Before making the contract definite the tekst of this terms and conditions will be put at the disposal of consumer by  an electronic system. Consumers have the right of access to the terms and conditions at the adress of the entrepreneur permantly. If consumer can not receive or read the terms and condition at a distance (via the electronic system) then it will be send to him/her on request by e-mail. No contract will be made without the possibility for the consumer to take knowlegde  of the terms and conditions of the entrepreneur and the possiblity for the consumer to record them or to print them. 

 

Artikel 4: Aanbod/Offer

 

1. Een aanbod geldt zoals het is gepubliceerd, tenzij er sprake is van een evidente publicatiefout, met dien verstande dat indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

 

An offer counts as it has been published, unless  its obvious that it is a publication mistake. If the offer has a restricted validity or is made under conditions it will be mentioned clearly.

 

2. Ieder aanbod bevat een volledige en nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van het product of de dienst, zodanig dat de consument een goede beoordeling kan maken van het aangebodene. Door de ondernemer gehanteerde afbeeldingen zullen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten zijn, tenzij de ondernemer expliciet aangeeft dat het slechts een indicatie van een te leveren product betreft. Kennelijke vergissingen of fouten binden de ondernemer niet.

 

Every offer includes a full, detailed and correct description of the product or service, in order to give the consumer the correct information to make a good consideration about it. Pictures of the products on the webshop have to be truthfull and in accordance with the product to be delivered, unless the entrepreneur explicitly states that the picture(s) involved are no mre then an indication of the product to be delivered. Obviously mistakes/faults do not bind the entrepreneur.

 

3. Ieder aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat zijn/haar rechten en verplichtingen zijn.

 

Every offer helds sufficient and clear information in order to make it clear for the consumer what his/her rights and obligation will be.

 

Artikel 5: De overeenkomst/the contract

 

1. De overeenkomst komt tot stand, met inachtneming van het onder artikel 4 bepaalde, op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

The contract will be made, also considering the content of article 4, at the moment of acceptance by the comsumer of the entrepreneurs offer, including complying entrepreneurs conditions concerning that offer.

 

2. Indien de consument het aanbod via electronische weg heeft aanvaard bevestigt de ondernemer onverwijld langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst zondermeer ontbinden.

 

If consumer has accepted the offer via electronic means the entrepreneur will aknowlegde the receipt of the acceptance of the offer as soon as possible. As long as the entrepreneur has not aknowlegde the receipt the consumer can cancel the contract without giving any neccesary  reason.

 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen treft de ondernemer passende maatregelen ter beveiliging van deze elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige omgeving van zijn website c.q. webshop. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in achtnemen.

 

If the contract has been made via electronic means the entrepreneur will take neccesary measures to safeguard the electronic transfer of information and will he take care of a secure website/webshop. If the entrepreneur offers the possibility of electronic payment, he has to secure and safeguard that proces.

 

4. De ondernemer kan zich- indien betaling niet geheel vooraf plaatsvindt en binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien de ondernemer gegronde aanwijzingen heeft dat de consument zijn verplichtingen niet of niet naar behoren zal nakomen, dan kan hij zonder opgaaf van redenen, doch bij voorkeur gemotiveerd, de bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden verbinden.

 

The entrepreneur can investigate customers credibility within legal bounderies, in case payment does not take place in advance. When the entrepreneur has reasnable grounds/doubts that the consumer will or can not keep its obligations, he can cancel the contract or refuse the request without giving motivation.

 

5. Bij aflevering van iedere bestelling of levering van een dienst zal aan de consument op toegankelijke wijze en voor de consument vast te leggen wijze worden meegezonden: het bezoek c.q. klachtenadres, melding maken van het herroepingsrecht en de wijze waarop en de voorwaarden waaronder daarvan gebruik kan worden gemaakt, danwel mededeling dat het herroepingsrecht is uitgesloten, informatie over garanties en bestaande service na aankoop, de ondernemersgegevens tenzij deze al verstrekt zijn voor uitvoering van de overeenkomst, de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deze een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur.

 

The entrepeneur will send togetheter with every product or service in a clear way for the consumer: the officeadress for visit or complaints, information about the right of withdrawel and the terms in case of using the right and also the way how to use the right o rclear  information in case the right of withdrawel is excluded, information about garanties and services after sales, the entrepreneurs information unless that has already been provided at the moment of making the contract and the conditions for cancellation in case of of longterm contracts.

 

6. Voor duurtransacties geldt het vorige lid slecht voor de eerste levering.

 

In case of long term contracts Article 5.5 has to be followed by entrepreneur only fot the first shipment.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht/Right of withdrawel

 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 

After buying products at distance the consumer has the possibility to cancel the contract without giving any reason, within 14 days, starting from the day of receiving the product(s) by consumer or by the in advance by consumer chosen representative who he has informed the representative about. 

 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om het product te beoordelen en om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle bijgeleverde toebehoren, en in indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

During the time of consideration the consumer has to be carefull with the product and its packaging. He will only unpack the product as far as neccesary to investigate and consider the product to dedide if he/she wants to keep the product. If he/she uses the right of withdrawel, he/she will send the product and belongings back to the entrepreneur as far as possible in the original pack and in accordance with the reasonable and clear instructions of the entrepreneur.

 

3. Bij de levering van diensten geldt voor de ingangsdatum van de ontbindingstermijn de dag van het aangaan van de overeeenkomst. Om in deze gevallen gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering terzake verstrekte duidelijke instructies.

 

In case of delivery of services the time of reconsideration starts at the day of the contract. In these cases the right of withdrawel has to be used in accordance with the clear instructions of the entrepreneur given with the offer of ultimately at the delivery.

 

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping/ Costs in case of withdrawel

 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn recht van herroeping komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

If consumer uses the right of withdrawel, only the costs of the returnshipment come at his/her account.

 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, dan zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of de herroeping, aan de consument terugbetalen, mits het produkt in goede staat wordt terug ontvangen.

 

If consumer has payed an amount, the entrepreneur will pay it back to the consumer as soon as possible, but ultimately within 30 days after retuning or after the withdrawel, unless the products is not in the same condition as it was delivered to the customer.

 

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht/Excluding the right of withdrawel

 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten in de volgende gevallen, mits duidelijk in het aanbod doch uiterlijk tijdig voor het sluiten van de overeenkomst is aangegeven, voor producten:

  -die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 -die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

The entrepreneur can exclude the right of withdrawel of consumer in the next cases, as far he makes that clear in the offer or ultimately while making the contract for products:

-that have a clear personal character;

-that can not be send back because of its character.

 

Artikel 9: De prijs/The price

 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen die het gevolg zijn van wijzigingen in BTW tarieven.

 

During the period mentioned in the offer the prices of products and services will not be changed, except when its is caused by changes in VAT-rates.

 

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

The offered prices are VAT included. For non EU-customers prices are without VAT.

 

Artikel 10: Conformiteit en Garantie/Conformity and guarantee

 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

The entrepreneur is responsable that the products and services are in accordance with the contract and the product specifications, that the product or service can be used as reasonably can be expected and that it is in accordance with Dutch legislation at the day of making the contract.

 

2. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de wet tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

This guarantee is only complementary to Dutch law and cannot give any restriction on the Dutch rules of law.

 

Artikel 11: Levering en uitvoering/ Delivery and handling the order

 

1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

The entrepreneur will use the highest standards of carefulness during the proces of handling customers order and also considering request for supplying services.

 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 

De location of delivery is the adres the consumer has given to the enterpreneur before shipment.

 

3. De ondernemer zal iedere bestelling met bekwame spoed uitvoeren, doch uiterlijk binnen 30 dagen na acceptatie van de bestelling, tenzij een langere levertijd is afgesproken.  Indien de levering vertraging mocht ondervinden, dan zal de ondernemer de consument hiervan binnen voormelde termijn in kennis stellen. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op een eventuele schadevergoeding, tenzij een andere levertijd is afgesproken.

 

The entrepreneur will handling every order as fast as he can, but ultimately within 30 days after accepting the order, unless a longer time of delivery is agreed. When delivery might be delayed, the entrepreneur will give knowledge of that to consumer within above mentioned period. In that case the consumer has the right to cancel the contract and can claim compensation if their is any chargeble damage, unless a different time of delivery is agreed.

 

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer de consument binnen 30 dagen na ontbinding het bedrag van de aankoop terugbetalen.

 

In case of cancellation based on article 11.3 the entrepreneur will pay back the amount that consumer has payed within 30 days.

 

5. Indien levering van het product onmogelijk blijkt, dan zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Een vervangend artikel wordt uitsluitend na instemming van de consument geleverd. Na instemming van de consument gelden dezelfde regels van het herroepingsrecht.

 

If it appears that delivery is impossible, the entrepreneur will do its best to offer a similar product, which will only be delivered if the consumer agrees with it. After agreement of the consumer the samen rules for the right of withdrawel count.

 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

The risk of damaging or missing of products is on account of  the entrepreneur untill the moment of delivery.

 

Artikel 12: Duurtransacties/Long term transactions

 

1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe geldende opzeggingsregels  en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

 

The consumer can cancel a contract that has been made for a certain period of time at any moment with a term of notice of ultimately one month. Consumer has to follow the rules for cancellation that the entrepreneur has given.

 

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst op afstand stilzwijgend zal worden verlengd, zal de overeenkomst bij stilzwijgen van de consument worden voortgezet voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal een maand bedragen.

 

A Contract for a certain period has a maximum runtime of two years. After that the contract will be continued without any notice and the period for cancellation will be one month maximum.

 

Artikel 13: Betaling/Payment

 

1. Betaling geschiedt volledig en electronisch bij aangaan van de overeenkomst, danwel uiterlijk binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd in het kader van het herroepingsrecht. Indien een lagere vooruitbetaling wordt overeengekomen dan kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de betreffende bestelling(en) of dienst(en), alvorens die vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Payment will take place complete and by electronic system, otherwise within a maximum of 14 days  after the start of the time of consideration for the right of withdrawel. Consumer cannot claim carrying out the order before the agreed amount has been payed in advance. The entrepreneur can however agree with a partial payment in advance.

 

2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Deze kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

In case of non-payment the consumer has the right to charge consumer reasonable costs if that has been made clear to customer in advance. These costs will be a minimum of 15% of the unpaid invoice.

 

Artikel 14: Klachten- en geschillenregeling/Complaints and dispute settlement

 

1. Door de consument geconstateerde klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de ondernemer.

 

When the consumer notices damages, non-conformiteit or has other complaints about carrying out the agreement, he/she has to send the complaint(s) as soon as possible t the entrepreneur.

 

2. De klacht kan worden ingedien via email, telefonisch of via een door de ondernemer op de website vermeld klachtenformulier.

 

The complaint can be send by email of via a special form on the website. The consumer can also use the telephoon to do his complaints, but written is strongly preffered.

 

3. De ondernemer zal zich inspannen om de klacht in overleg op te lossen. Indien dat niet lukt zal hij een derde deskundige aanwijzen die een adviserend oordeel over de klacht geeft. Consument heeft het recht om binnen een alsdan door ondernemer gestelde termijn zelf een advies van een derde deskundige te overleggen aan ondernemer. Indien partijen er alsdan nog niet mochten uitkomen, dan zal de klacht kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Leeuwarden c.q. Noord-Nederland, danwel aan een andere bevoegde Nederlandse rechtbank naar keuze van de consument.

 

The entrepreneur will do his utmost to solve the complaint(s). If he doesnot manage to do that he will ask for a advising opinion of a third, undependend, expert. Consumer has the right to ask for an advising opinion of his own expert within a period given by the entrepreneur. If they cannot solve the complaint that way, the complaint can be brought to a Dutch Court only, specifically the competent Civil Court of Northern Netherlands, or an other competent Dutch court of customers choice.

 

4. Op alle overeenkomsten door ondernemer met een consument gesloten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

On all contracts made by entrepreneur and consumer only Dutch Law is applicable. All other foreign laws are specifically  excluded.

 

5. Alvorens de Nederlandse rechter in te schakelen dient de consument verplicht eerst zijn klacht(en) bij de ondernemer neer te leggen.

 

Before bringing a complaint to Court consumer is obliged to try seriously to settle his dispute with the entrepreneur.

 

6. De ondernemer beantwoord ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf datum ontvanst van de klacht. Indien de klacht een langere behandelingstermijn vergt, dan meldt de ondernemer dat binnen voormelde termijn aan de consument.

 

The entrepreneur will answer on complaints within 14 days after receiving the complaint. If it takes longer to answer on the complaint th entrepreneur has to inform consumer about that within those 14 days.

 

Artikel 15: Wijziging algemene voorwaarden/Changing Terms and Conditions

 

1. De ondernemer kan de algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen.

 

The entrepreneur can change the terms and conditions at any time.

 

2. Een wijziging van de algemene voorwaarden heeft geen invloed op eerder gesloten overeenkomsten.

 

A change of the Terms and Conditions will not have any influence on contracts that were made before that.

 

3. In geval van duurovereenkomsten treedt ondernemer voorafgaand aan tussentijdse wijzigingen van algemene voorwaarden in overleg met de consument. Bij afwijzing door consument heeft deze het recht de overeenkomst zonder nadere motivering en zonder verplichting tot enige schadevergoeding te ontbinden.

 

In case of long term contracts the entrepreneur will inform the consumer about his intentions to change the Terms and Conditions during the contract. Consumer has the right to reject the change of Terms and Condition and can cancel the contract without motivation and without the obligation to pay any compensation.

 

Vastgesteld per 1 juli 2016/laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2020

 

V.O.F. Blote Kunst, h.o.d.n. Uitgeverij Hartklopper